Tenderat, kjo mundësi “e artë” për abuzimet me fondet publike

Tenderat, kjo mundësi “e artë” për abuzimet me fondet publike
Pas shkeljeve të mëdha financiare që bëhen me pronat shtetërore, KLSH-ja i rendit ato prej tenderave si të dytat në listë

Tenderat, mund të konsiderohen ende një portë “e artë” për abuzimet me fondet publike.

Megjithë ndryshimet që u realizuan së fundmi nga qeveria në ligjin e tyre, ato sërish vazhdojnë që të mbeten problematike.

Sipas Kontrollit të Lartë të Shtetit, edhe gjatë vitit të kaluar, ato i kanë shkaktuar një dëm të madh financiar buxhetit të shtetit.

“Grupi i dytë i shkeljeve më të mëdha pas menaxhimit të pronës, konstatohet pikërisht në fushën e prokurimeve publike”, citojnë ekspertët e KLSH-së. Për të detajuar më tej në raportin e tyre sesi edhe gjatë vitit 2017, ka vijuar i njëjti trend duke zgjedhur në tendera “procedura që rrezikojnë të mos garantojnë konkurrencën e hapur”. Ku përmendin këtu, negocimin e kontratave si llojin më të përhapur të procedurave të përdorura.

“Gjatë vitit 2017, vetëm rreth 25% e procedurave është realizuar me “Tender i hapur lokal”, ndërsa rreth 37% e është realizuar me “Kërkesë për propozim”, sqarojnë ekspertët e KLSH-së. Duke shtuar nga ana tjetër se procedura “Negocim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës” përbën rreth 38% të tenderave dhe nuk vlerësohet aspak si transparente.

“Në fazën e përgatitjes së dokumenteve të tenderit janë konstatuar 415 shkelje, ose 75% të rasteve”, është një detaj tjetër që jepet prej KLSH-së. Për të vijuar me shifra të tjera, të tilla si 26 në mosplotësimin e kritereve të kualifikimit; 13 në skualifikimet e ofertuesve; 11 në hapjen e shqyrtimin e ofertave; 3 në ofertat anomalisht të ulëta; 12 në mosrespektimin e afateve kohore; deri edhe 69 shkelje ose 13% të rasteve në fazën e zbatimit të kontratave dhe dorëzimit të punimeve etj. “Janë konstatuar shkelje proceduriale në 672 procedura prokurimi, ose në 94% të procedurave të audituara, rezultat që tregon se fondet janë shpenzuar jo në përputhje të plotë me kërkesat ligjore”, cilësojnë gjithashtu ekspertët e KLSH-së.

Duke përfunduar me apelin se për tenderat nevojitet që entet publike të ofrojnë një shkallë të lartë transparence, përgjatë gjithë ciklit të prokurimit, me qëllim promovimin e trajtimit të paanshëm dhe të drejtë të operatorëve ekonomike.

 

“Janë konstatuar shkelje proceduriale në 672 procedura prokurimi, ose në 94% të procedurave të audituara, rezultat që tregon se fondet janë shpenzuar jo në përputhje të plotë me kërkesat ligjore”, cilësojnë ekspertët e KLSH-së.

Shpërndajeni me miqtë tuaj: